Grünanlagen & Friedhöfe » Melaten op Kölsch: Dat Hätzje wat he litt…

Melaten op Kölsch: Dat Hätzje wat he litt…

…dat es si Levve quitt“. Jede „jode“ Kölsche kennt dr Arnold Stelzmann, der de Jeschichte von dr Stadt Kölle esu schön illustriert hät und och dr Adam Wrede, vun däm mer dat jode Kölsch jeliert han. Mer besöke ehr Jräver, söken kölsche Inschrifte und stelle üch bekannte un nit esu bekannte „Kölsche“ vör.